ചെംത്രിഫുഗെ എന്നാൽ ച്ര്യൊവിഅല് ട്യൂബ് പിന്നെ ഇനത്തിന്