د Huida ته ښه راغلاست

د سند د

011

012

013

014

`06XK`8BDOX4`C {XCYXT1W9

SRY1`٪ @ QGBM {C1 (91) ~ IH @ J

S] 3]٪ 3H ~ 7D61UE} `89322JO

015

Q20190313161631

QQ20190313161637

010

010